FW19 soft gems

Credits

Model: Anne-Sophie Cordeau
Hair & MUA: Vasiliki
Photographer: Anna Saviolakis